English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

خیریه و کار داوطلبانه

کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان

کمک به آبادانی روستاها و اشتغال روستاییان

در ایران روستاهای مختلفی وجود دارند که به دلیل کم توجهی ویا کم بود امکانات فنی و ...

اطلاعات بیشتر

پروژه های فناوری و طرح ایده : پروژ های زیر در زمینه خرید، پیاده سازی، انتقال دانش فنی و  هم چنین نیازمندی به ارائه طرح ها و ایده ها در حوزه های علمی و فناوری به موسسه مهنا ارائه شده است.

تامین کوره¬های حرارت دهی و پخت کارخانه¬ای

تامین کوره¬های حرارت دهی و پخت کارخانه¬ای

موضوع: تامین کوره­های حرارت دهی و پخت کارخانه­ای با ویژگی کاهش قابل ملاحظه در مصرف و هزینه ...
دستگاه تولید بیوگاز از ضایعات خوراکی

دستگاه تولید بیوگاز از ضایعات خوراکی

موضوع: دستگاه تولید بیوگاز از ضایعات خوراکی و فضولات دامی جهت تامین انرژی خانواده­های روستایی ...
خرید دانش فنی و خط تولید لنت ترمز

خرید دانش فنی و خط تولید لنت ترمز

با توجه به تغییر استاندارهای مربوط به لنت ترمز در ایران و شرایط زیست محیطی حاکم بر تولید آن ...

نیاز به متخصص : 

نیازمندی های زیر توسط موسسات علمی، تحقیقاتی، صنعتی، پژوهشی و... به موسسه مهنا ارائه شده است.

دعوت به سرمایه گذاری: پروژه های زیر توسط کارآفرینان، متخصصین و صنایع به لحاظ قابلیت اجرایی فنی و بازدهی اقتصادی مورد تحلیل، بررسی و تایید قرار گرفته است و برای جذب سرمایه گذار ی به موسسه مهنا پیشنهاد شده است.