English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

اقتصادی و بازرگانی

کارگروه اقتصادی  و بازرگانی

ارائه خدمات:

  • مشاوره در حوزه اقتصادی و بازرگانی
  •  مدیریت پروژه
  • مطالعات فنی در زمینه های اقتصادی
  • برگزاری دوره های تخصصی مرتبط با حوزه های اقتصادی و بازرگانی   
مشاورین کارگروه: جناب آقای مهندس رامین رحیمیان