English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

انرژی های نو

کارگروه  انرژی های نو

ارائه خدمات:

  • مشاوره در حوزه انرژی های نو
  •  مدیریت پروژه
  • مطالعات فنی،اقتصادی در زمینه های انرژی های نو
  • برگزاری دوره های تخصصی مرتبط با حوزه های انرژی های نو
مشاورین کارگروه: