English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

فناوری اطلاعات

کارگروه  فناوری اطلاعات

ارائه خدمات:

  • مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات
  •  مدیریت پروژه
  • مطالعات فنی،اقتصادی در زمینه های فناوری اطلاعات
  • برگزاری دوره های تخصصی مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات
مشاورین کارگروه: