English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

پروژه های فناوری و طرح ایده : پروژ های زیر در زمینه خرید، پیاده سازی، انتقال دانش فنی و  هم چنین نیازمندی به ارائه طرح ها و ایده ها در حوزه های علمی و فناوری به موسسه مهنا ارائه شده است.