English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

نیازمندی های مهنا

نیاز به متخصص برای برگزاری کارگاه آموزشی متخصصین ایرانی خارج از کشور که دارای کرسی های علمی می باشند می توانند در صورت تمایل از طر یق موسسه مهنا ، اقدام به ... ... [ ادامه مطلب ]
نیاز به متخصص دارای ایده متخصصین ایرانی خارج از کشور که دارای طرح و ایده می باشند ، می توانند در صورت تمایل از طریق موسسه مهنا تمامی مراحل تجاری سازی(ثبت ... ... [ ادامه مطلب ]
نیاز به سرمایه گذار  موسسه مهنا در راستای تحقق اهداف خود نیازمند سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور می باشد ، از اینرو از سرمایه گذاران محترم ... ... [ ادامه مطلب ]