English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

پروژه در زمینه ژئو فیزیک اکتشافی

پروژه شناسایی دقیق ناهمگنی ها با عمق کاوش زیاد (تا عمق ۵ کیلومتر زیر سطح زمین)