English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
ایرانی، سرمایه جهانی

پروژه در زمینه نفت و انرژی

دعوت به همکاری از متخصصان ایرانی خارج از کشور در حوزه نفت و انرژی های هیدروکربوری