English
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها
مهنا، پل ارتباطی ما ایرانی ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ایرانی سرمایه جهانی

ارسال طرح و ایده

شما می توانید توانمندی ها و یا نیازمندی های خود را در قالب ایده ها و پروژه های پیشنهادی در چهارچوب سرفصل های زیر، جهت پیگیری مهنا تا رسیدن به نتیجه مورد نظر شما و توافق با شریک و یا همکار ایده آل تان مطرح نمائید.

طرح و ایده : هر گونه طرح و ایده ای که متعلق به شماست که می خواهید دیگران آنرا مورد تحقیق و تکمیل قرار دهند و یا روی آن سرمایه گذاری کنند در این قسمت طرح نمایید.

سرمایه : شما می توانید آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در فعالیت های دیگران ( فنی، اقتصادی و...) با ذکر میزان و نحوه آمادگی خود اعلام نمایید. 

انتقال فناوری : شما می توانید هر گونه تقاضا و یا توانمندی و امکاناتی که در زمینه انتقال دانش و فناوری دارید برای فروش و یا مشارکت دیگران تحت این عنوان معرفی کنید.

 کارگاه های آموزشی : شما می توانید نیازمندی و یا توانایی خود را در اجرا و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی را در این بخش معرفی نمائید. 

تحقیق و پژوهش : در صورتیکه امکان و آمادگی انجام تحقیق و پژوهش را بصورت حضوری و یا از راه دور دارید می توانید تخصص و توانمندی و شرایط خود را بصورت مشروح در این قسمت ارائه نمائید. 

خدمات تجاری سازی : در صورتیکه نیازمندی و یا  امکان و توانمندی در تامین کالا و قطعات و یا بازاریابی، تبلیغات و فروش محصول، اخذ مجوزات واردات و صادرات را دارید می توانید در این بخش ارائه نمائید.

خدمات ثبت فناوری : در صورتیکه نیازمندی و یا توانمندی در رابطه با ثبت رسمی ایده و فناوری، طی مراحل اداری و رسمی و اخذ مجوزات قانونی و امور حقوقی و قراردادها را دارید می توانید باذکر جزئیات، در این قسمت ارائه نمائید. 

2

1

مراحل بررسی و اجرای پروژه در مهنا

1

دانلود فرم پروپوزال

1

دانلود آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات